RODO Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak:
imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. (art. 4 RODO)

Zasady przetwarzania danych osobowych (art. 5 RODO)

 • Dane przetwarzane są zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą
 • Dane zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami
 • Dane są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane
 • Dane przechowywane są przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne
 • Dane przetwarzane są w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych
 • Administratorem Pana/Pani danych objętych zgodą jest Nidzicki Uniwersytet Trzeciego Wieku „Młodzi Duchem”, e-mail: nutw@nidzica.pl
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji zadań związanych z działalnością NUTW
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres przynależności do NUTW oraz w okresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń
 • Pana/Pani dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa
 • Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
 • Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem
 • Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne
 • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany