STATUT NUTW „Młodzi duchem”

(Statut uchwalony na Walnym Zebraniu Członków w dn. 6.10.2016 r,

– zmiany wprowadzone uchwałą nr 5/2023 Walnego Zebrania Członków w dn. 29.03.2023 r.) .

Tekst jednolity.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

$ 1

Nidzicki Uniwersytet III Wieku „Młodzi Duchem”, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jest osobą prawną działającą w formie stowarzyszenia.

$ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2010 r. Nr 79, poz.855 z późn. zm.).
2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity (Dz.U. Nr 234, poz.1536.)
3. Niniejszego Statutu.

$ 3

1. Siedzibą Nidzickiego Uniwersytetu III Wieku ”Młodzi Duchem” zwanego w treści Statutu Stowarzyszeniem jest miasto Nidzica.
2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Dla właściwego realizowania swych celów może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.

$ 4

1. Stowarzyszenie może być członkiem związków stowarzyszeń krajowych, zagranicznych i międzynarodowych o podobnym celu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust.1, bądź wystąpienia z nich, decyduje Ogólne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

$ 5

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego opartą na pracy społecznej swoich członków.
2. Do prowadzenia szczególnego zakresu prac może zatrudniać pracowników i wolontariuszy.

$ 6

Stowarzyszenie może:
1. używać odznak, pieczęci i emblematów na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
2. wydawać legitymacje członkowskie,
3. wydawać zaświadczenia o ukończonych kursach, seminariach itp.

ROZDZIAŁ II
ZAKRES, CELE I FORMY DZIAŁANIA

$ 7

Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz swoich członków oraz działalność publiczną na rzecz mieszkańców, a w szczególności osób starszych.

$ 8

Sfera działań publicznych obejmuje zadania w zakresie:
1. podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
2. ochrony i promocji zdrowia,
3. ekologii,
4. upowszechniania i ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
5. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
6. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
7. krajoznawstwa i wypoczynku,
8. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
9. upowszechniania kultury fizycznej i sportu
10. rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
11. promocji i organizacji wolontariatu

$ 9

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw ( naukowych, oświatowych, kulturalnych, charytatywnych, opiekuńczych, ekologicznych, dotyczących rehabilitacji osób niepełnosprawnych a także kultury fizycznej i sportu), polegających na :
1. prowadzeniu form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo-turystycznej głównie dla osób starszych,
2. włączeniu osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej,
3. wspierania działań edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych i rehabilitacyjnych,
4. udzielania pomocy społecznej i charytatywnej oraz dążeniu do podniesienia poziomu życia ludzi starszych,
5. aktywizacji społecznej i poprawie jakości życia osób starszych,
6. upowszechnianiu profilaktyki gerontologicznej,
7. innych działań społecznych, profilaktycznych zapobiegających marginalizacji społecznej osób starszych,
8. wspierania idei wolontariatu
9. szerzeniu przyjaźni i współpracy pomiędzy miastami, regionami, państwami i narodami
10. pozyskiwaniu środków ze źródeł krajowych i zagranicznych na finansowanie realizacji celów statutowych stowarzyszenia.

$ 10

Cele, o których mowa w $9, Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1. organizowanie różnego rodzaju wykładów, seminariów, sesji naukowych, konferencji, szkoleń, dyskusji, zebrań dyskusyjnych i spotkań tematycznych.
2. spotkania z ludźmi nauki, kultury, polityki i gospodarki działającymi w środowisku nidzickim, regionalnie, w Polsce i na świecie,
3. rehabilitację zdrowotną,
4. naukę języków obcych
5. aktywną działalność turystyczno-krajoznawczą,
6. działalność w zespołach, klubach, sekcjach zainteresowań prowadzonych przez specjalistów i członków zgodnie z potrzebami,
7. współdziałanie i wspieranie członków Stowarzyszenia w działaniach na rzecz współpracy z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których cele są wspólne,
8. prowadzenie działalności informacyjnej, oświatowej i wydawniczej,
9. prowadzenie działalności dobroczynnej,

ROZDZIAŁ III
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

$ 11

Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
1. działalność charytatywna
2. promocja i organizacja wolontariatu
3. działalność na rzecz organizacji pozarządowych
4. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
5. wypoczynek dzieci i młodzieży
6. działalność na rzecz społeczności lokalnej
7. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
8. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
9. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
10. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
11. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
12. ochrony i promocji zdrowia
13. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
14. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
15. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
16. nauki szkolnictwa wyższego,edukacji, oświaty i wychowania
17. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
18. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
19. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
20. turystyki i krajoznawstwa
21. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
22. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
23. upowszechniania i ochrony praw konsumentów
24. pomocy Polonii i Polakom za granicą
25. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych
26. promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą
27. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
28. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom spoczłecznym

$ 12

Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność statutową pożytku publicznego w zakresie:
1. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez angażowanie ich członków w przedsięwzięcia organizowane przez Stowarzyszenie lub przez jego członków,
2. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
3. wypoczynek dzieci i młodzieży
4. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
5. działalność na rzecz organizacji pozarządowych
6. sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności organizacji pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także sprzedaż przedmiotów darowizny.

ROZDZIAŁ IV
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

$ 13

Członkowie Stowarzyszenie (zwani dalej słuchaczami) dzielą się na:
1. zwyczajnych
2. wspierających
3. honorowych

$ 14

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia zwanym dalej słuchaczem, może być każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej w wieku emerytalnym, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianie jego celów, złoży pisemną deklarację o przystąpieniu i uzyska pozytywna decyzję Zarządu w postaci uchwały. Zarząd ma prawo nie wyrazić zgody bez uzasadnienia decyzji.
2. W uzasadnionych przypadkach członkami mogą być osoby w wieku przedemerytalnym.
3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu.
4. Maksymalna ilość członków zwyczajnych uzależniona jest od możliwości organizacyjnych i lokalowych.

$ 15

1. Członkiem wspierającym może zostać:
1) osoba fizyczna, która zobowiąże się do systematycznego płacenia składki członkowskiej, bądź do honorowego świadczenia usług potrzebnych do realizacji celów określonych w $ 9 ,
2) osoba prawna, która zobowiąże się do bezpłatnych świadczeń rzeczowych lub finansowych służących prawidłowemu funkcjonowaniu Stowarzyszenia
2. Do obowiązków członków wspierających należy :
1) stosowanie się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia ,
2) godne reprezentowanie stowarzyszenia i dbanie o jego dobre imię
3) upowszechnianie problematyki będącej przedmiotem działalności stowarzyszenia.

3. Nadanie godności członka wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu

$ 16

1. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenie lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia
2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu,za zgodą tej osoby. W takiej samej formie powinno nastąpić ewentualne pozbawienie tej godności.
3. Do obowiązków członków honorowych należy:
1) stosowanie się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszeniach czynne uczestnictwo w realizowaniu celów statutowych godne reprezentowanie Stowarzyszenia i dbanie o jego dobre imię
2) upowszechnianie problematyki będącej przedmiotem działalności Stowarzyszenia.

$ 17

Członkowie zwyczajni ( słuchacze) mają prawo do:
1. czynnego i biernego wyboru do organów Stowarzyszenia
2. zapoznania się z rocznymi i miesięcznymi programami działalności Stowarzyszenie
3. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia
4. organizowania działalności edukacyjnej, twórczej, krajoznawczo-turystycznej, klubowej zgodnie z jego celami i potrzebami członków
5. korzystania z pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych zgodnie z regulaminem
6. w szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba, dłuższa nieobecność), członek zwyczajny może wystąpić o urlop na okres do 12 miesięcy. W okresie urlopu zwolniony jest z uiszczania składek członkowskich. Decyzję o urlopowaniu podejmuje Zarząd w drodze uchwały. Sposób postępowania określa paragraf 14 ust.3.

$ 18

Członkowie wspierający i honorowi korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym za wyjątkiem korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego, korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym, a ponadto zwolnieni są z opłacania składki członkowskiej.

$ 19

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenie są zobowiązani :
1. aktynie uczestniczyć w realizacji celów
2. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał jego organów
3. regularnie wywiązywać się z nałożonych zobowiązań i opłacać składkę członkowską

$ 20

Członkostwo zwyczajne wygasa poprzez:
1. dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłoszone na piśmie lub ustnie
2. skreślenia z listy z powodu nieopłacenia składki przez okres przekraczający 3 miesiące lub nieusprawiedliwione nieobecności na czterech zebraniach ogólnych członków stowarzyszenia lub z powodu naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia lub braku aktywności w grupach tematycznych lub braku chęci do zaangażowania w działania statutowe stowarzyszenia lub naruszania powszechnie obowiązujących norm współżycia społecznego. Ponowne przystąpienie może nastąpić po złożeniu nowej deklaracji o przystąpieniu do stowarzyszenia i po decyzji Zarządu. Zarząd nie ma obowiązku uzasadniania swojej decyzji. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała walnego zebrania jest ostateczna.
3. śmierć członka.

$ 21

Członkostwo wspierające wygasa poprzez:
1. zaprzestanie działalności wspierającej
2. utratę osobowości prawnej
3. śmierci członka będącego osobą fizyczną

ROZDZIAŁ V
ORGANY NIDZICKIEGO UNIWERSYTETU III WIEKU „MŁODZI DUCHEM””

$ 22

Organami Stowarzyszenie są:
1) Walne Zebranie Członków
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja władz trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.
3. Wybór wszystkich organów Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba że, Walne Zebranie członków postanowi inaczej.
4. Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów Stowarzyszenia następuje niezwłocznie po dokonaniu wyborów.

$ 23

1. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
2. Zwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane przez zarząd co najmniej jeden raz w roku jako zebranie sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze w terminie do 30 czerwca.
3. O porządku i terminie zawiadamia się członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania, poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń lub w prasie lokalnej lub sms-em lub na stronie internetowej Stowarzyszenia lub na zebraniu ogólnym członków, podając jego termin i miejsce obrad.
4. Nadzwyczajne Ogólne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z inicjatywy własnej na podstawie przyjętej uchwały
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia
5. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Członków w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku członków lub podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.
6. O terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 7 dni przed jego zwołaniem. Sposób zawiadamiania członków jak w ust. 3.

$ 24

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. proponowanie i uchwalanie kierunków działalności Stowarzyszenia
2. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3. zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną,
5. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6. uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej w przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka (członków) przed upływem kadencji
7. podejmowanie uchwał o zbyciu nieruchomości,
8. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy celowych,
9. uchwalanie porządku obrad Walnego Zebrania Członków
10. uchwalanie zmian w Statucie
11. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

$ 25

W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
1. z głosem stanowiącym –wszyscy członkowie Stowarzyszenia
2. z głosem doradczym – osoby zaproszone

$ 26

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w pierwszym terminie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków, natomiast w drugim terminie bez względu na liczbę uczestniczących w zebraniu.
2. Do uchwalenia zmian w Statucie oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagana jest zgoda 1/2 plus 1 głos obecnych na Walnym Zebraniu Członków w I terminie i bez względu na liczebność w II terminie.
3. Obrady walnego zebrania członków są protokołowane i podpisuje je przewodniczący obrad i sekretarz.

$ 27

1. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest przez Walne Zebranie Członków na okres 4-letniej kadencji, w głosowaniu tajnym, chyba, że Zebranie postanowi inaczej.
2. W skład Zarządu wchodzi maksymalnie 15 osób, nie mniej jednak niż 5 osób.
3. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie: prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza, skarbnika.
4. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka ( członków Stowarzyszenia) przed upływem kadencji, Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków.
6. Stowarzyszenie reprezentowane jest przez jego prezesa lub wiceprezesa, natomiast do składania ważnych oświadczeń woli oraz pism w obrocie prawnym i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu:
ˇ prezesa lub wiceprezesa oraz innego członka zarządu

$ 28

 1. Zarząd zarządza bieżącą działalnością stowarzyszenia.
 2. Do zakresu działania Zarządu należy:
  1) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  2) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, sporządzanie sprawozdań z ich wykonania, w celu przedłożenia na Walnym Zebraniu Członków, 3) sporządzanie corocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności stowarzyszenia,
  4) uchwalanie regulaminów wewnętrznych związanych z funkcjonowaniem stowarzyszenia, 5) uchwalanie składek członkowskich oraz zasad ich regulowania, ulg oraz zwolnień,
  6) uchwalanie wysokości wpisowego oraz innych opłat związanych z działalnością stowarzyszenia
  7) podejmowanie uchwał o przyjęciu lub wykluczeniu członków zwyczajnych i wspierających oraz o wygaśnięciu członkostwa,
  8) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia stowarzyszenia do innych organizacji,
  9) wnioskowanie o nadanie i pozbawienie godności członka honorowego, 10) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 11) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków
  12) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków dotyczących nie przestrzegania Statutu, regulaminów oraz sporów powstałych na tle działalności, 13) decydowanie w sprawach powoływania i rozwiązywania zespołów, sekcji zainteresowań, klubów oraz nadzorowanie ich działalności, zapewnienie instruktorów do prowadzenia zajęć tematycznych, 14) powoływanie biura i ustalanie zakresu jego działalności, zatrudnianie osób do prowadzenia biura – także stażystów w oparciu o umowę o pracę lub umowy cywilnoprawne, 15) powoływanie i odwoływanie organów doradczych i rad programowych, których kompetencje i zakres działania określają odrębne regulaminy.

$ 29

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego składu. W przypadku remisu głos decydujący należy do Prezesa.
3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane i podpisuje je Prezes i Sekretarz zarządu.
4. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i zaproszeni goście.

KOMISJA REWIZYJNA

$ 30

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego, sekretarza.
3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może:
1) być wybierany do innych władz stowarzyszenia.
2) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami zarządu.
3) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
4. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie w głosowaniu tajnym na okres 4-letniej kadencji, chyba ze Zebranie postanowi inaczej.
5. W przypadku zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji jej skład zostanie uzupełniony na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

$ 31

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola całokształtu działalności statutowej i finansowej stowarzyszenia w tym kontrola terminowości i prawidłowości opłacania składek członkowskich za ostatni rok sprawozdawczy. Kontrolę należy przeprowadzić najpóźniej do dnia 28 lutego następnego roku,
2. przedstawienie zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli,
3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium zarządowi,
4. przeprowadzenie innych działań kontrolno-sprawdzających zleconych przez Walne Zebranie Członków, 5. zwoływanie walnego zebrania członków w przypadku nie wywiązywania się przez zarząd z obowiązku określonego w & 23 ust.2 (zwyczajne) lub & 23 ust.4 (nadzwyczajne).

$ 32

1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK NIDZICKIEGO UNIWERSYTETU III WIEKU „MŁODZI DUCHEM”

$ 33

1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
1) wpisowe i składki członkowskie,
2) dochody z prowadzenia nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,
3) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne, loterie, aukcje,
4) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z różnego rodzaju funduszy,
5) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
6) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z majątku , dochody z kapitału ( odsetki, lokaty, akcje).
3. Pozyskane źródła majątku przeznaczone zostają na realizację celów statutowych.
4. Środki pieniężne niezależnie od źródeł pochodzenia mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia albo lokowane w sposób wskazany przez Zarząd.
5. Wpłaty gotówkowe mogą być przeznaczone na bieżące potrzeby Stowarzyszenia, a ich nadwyżka powinna być niezwłocznie przekazana na odpowiednie konto Stowarzyszenia.

$ 34

1. Składki członkowskie winny być wpłacane do końca 30 marca, do 30 czerwca i 30 października w każdym roku kalendarzowym.
2. Nowi członkowie wpłacają wpisowe i składki członkowskie w ciągu 2-ch tygodni od daty przyjęcia na członka.

$ 35

1. Gospodarkę finansową Stowarzyszenia prowadzi się według zasad określonych w odrębnych przepisach.
2. Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej osobami bliskimi,
2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, a w szczególności jeżeli ich przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ VII
PRZEPISY KOŃCOWE

$ 36

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków.
2. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.
3. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenie Walne Zebranie Członków decyduje o przeznaczeniu majątku i powołania Komisji Likwidacyjnej, która prowadzi jego likwidację.
4. Majątek rozwiązanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w uchwale Walnego Zebrania Członków.
5. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.

$ 37

Statut wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia .

Nidzica, dnia: 29.03.2023