Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art.6 ust.1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, m.in.

  • imienia i nazwiska
  • adresu zamieszkania
  • numeru tel.
  • adresu e-mail
  • numeru PESEL
  • wizerunku prezentowanego na stronie NUTW i na Facebooku, w celu realizacji zadań związanych z działalnością NUTW.

Przyjmuję do wiadomości, iż:

1. Administratorem danych objętych zgodą jest Nidzicki Uniwersytet Trzeciego Wieku „Młodzi Duchem”.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji zadań
związanych z działalnością NUTW.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres przynależności do NUTW
oraz w okresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń.
4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.
6. Przysługuje mi prawo do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody.
Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie
wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
7. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na publikowanie wizerunku jest dobrowolne.
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.